REGIONAAL TOERUSTINGSWERK

Dienstenorganisatie steunt gemeenten bij actie Kerkbalans

Met een nieuwe website en meer dan vijftig workshops in het land

ondersteunt de dienstenorganisatie in de komende maanden gemeenten die de actie Kerkbalans tot een succes wil maken. Meer informatie over deze ondersteuning vindt u hier:

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Actie-Kerkbalans-2015-plaatselijk-maatwerk.aspx.

De nieuwe opzet van Kerkbalans komt voort uit het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving (OPG) dat in 2013 uitgevoerd is.

 


Samenwerken werkt (SaGe) 

In september 2012 werd in een vergadering van de classis Westerkwartier voorgesteld om met elkaar te proberen om tot meer onderlinge samenwerking tussen de gemeenten te komen. Alle gemeenten besloten om mee te doen aan dit zogenaamde SaGeproject.

SaGe is een landelijk project van de Protestantse Kerk en het is bedoeld om de onderlinge band tussen gemeenten te versterken en te zorgen dat de vitaliteit van kleine gemeenten versterkt wordt. Dit proces wordt ondersteund door de gemeente adviseur.

Een mooie ondertitel van SaGe is: Samenwerken op basis van eigen kracht, om lokaal een gezicht te hebben als christelijke gemeenschap.

De gemeenten werden verdeeld in 4 groepen of clusters, omdat het anders wel een erg grote groep zou worden. De indeling die gebruikt wordt is als volgt (genoemd naar de plaats waar in eerste instantie vergaderd werd):

  1. Cluster Grijpskerk: Protestantse Gemeente Grijpskerk, Gereformeerde Kerk Kommerzijl, Gereformeerde Kerk Munnekezijl, Hervormde Gemeente Noordhorn, Gereformeerde Kerk Niezijl en Hervormde Gemeente Saaksum.
  2. Cluster Grootegast: Protestantse Gemeente Doezum, Protestantse Gemeente Grootegast, Gereformeerde Kerk Kornhorn, Protestantse Gemeente Lutjegast, Hervormde Gemeente Opende, Gereformeerde Kerk Opende.
  3. Cluster Zevenhuizen: Protestantse Gemeente iw Boerakker-Nuis-Niebert, Protestantse Gemeente iw De Wilp-Siegerswoude, Hervormde Gemeente Een, Protestantse Gemeente Leek, Protestantse Gemeente Marum, Hervormde Gemeente Sebaldeburen, Protestantse Gemeente Zevenhuizen.
  4. Cluster Zuidhorn: Protestantse Gemeente iw Aduard, Hervormde Gemeente Dorkwerd, Gereformeerde Kerk Enumatil, Protestantse Gemeente Ezinge, Protestantse Gemeente iw Oldehove-Niehove, Gereformeerde Kerk Zuidhorn, Hervormde Gemeente Zuidhorn,

Protestantse Gemeente Oldekerk-Niekerk-Faan.

 

Na enkele verkennende gesprekken die de bedoeling hadden om het draagvlak voor samenwerking te onderzoeken, besloten alle gemeenten om mee te gaan in de volgende fase. Dit betekent dat vanaf begin 2014 geprobeerd wordt om op enkele terreinen tot een concrete samenwerking te komen. In elke groep gemeenten hebben de afgevaardigden zelf gekozen op welke terreinen zij de samenwerking met elkaar willen zoeken en versterken.

Hieronder een opsomming hiervan per cluster:

-          Cluster Grijpskerk wil de samenwerking bevorderen op het terrein van: Diaconaat, Jeugd en Vorming en Toerusting;

-          Cluster Grootegast wil de samenwerking bevorderen op het terrein van: Jeugd en Tussengeneratie;

-          Cluster Zevenhuizen wil de samenwerking bevorderen op het terrein van: Diaconaat en Jeugd;

-          Cluster Zuidhorn wil de samenwerking bevorderen op het terrein van: Jeugd, Visieontwikkeling op de toekomst; Voorgangers en Vorming en Toerusting.

In een volgend artikel wil ik proberen een beeld te geven van de ontwikkelingen in het cluster waar uw gemeente bij hoort.

 

Ate Klomp, gemeenteadviseur


 Platform Kerken Westerkwartier, voorheen Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o.

Op 12 november ’16 is er een symposium gehouden in Zuidhorn.


De kerkelijke gemeenten die de Intentieverklaring tekenden zijn: 

Geref. Kerk Zuidhorn

Herv. Gem. Zuidhorn

Herv. Gem. Noordhorn-Saaksum

Geref. Kerk vrijgemaakt Zuidhorn

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier

Rooms Katholieke Parochie Sint Jozef Zuidhorn

GKv  Aduard

PG  Aduard

PG  Doezum

GKv  Enumatil

PG  Ezinge

PG  Grijpskerk e.o.(per 1-1-’17: incl. Niezijl, Kommerzijl)

GKv  Grootegast

GKv  Leek

PG  Leek-Oldebert

PG  Lutjegast

PG  Marum-Noordwijk

PG  Opende-Kornhorn

PG  De Wilp-Siegerswoude

                                      
Inleiding

Na de verschillende presentaties die bestuursleden van het Kerkelijk Platform Zuidhorn in diverse plaatsen in het Westerkwartier hebben gegeven zijn wij bijzonder blij en dankbaar dat velen van u positief hebben gereageerd op onze oproep om als gezamenlijke kerken te participeren in de samenleving van het Westerkwartier. Sterker nog, een flink aantal PKN kerken heeft inmiddels besloten zich definitief aan te sluiten bij het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o.
  
Uit diverse reacties en vragen vanuit kerkenraden en/of diaconieën, blijkt dat ons verhaal niet in alle gevallen duidelijk is geweest. In deze brief proberen wij op een heldere wijze de veel gestelde vragen te beantwoorden.
Het Kerkelijk Platform zal zoveel mogelijk samenwerken met  lokale - en landelijke welzijnsorganisaties. Samen zijn we sterk. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.kerkelijkplatformzuidhorn.nl.

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier in wording 
Het Kerkelijk Platform Westerkwartier i.o. (KPW) is een samenwerkingsverband van kerken in het Westerkwartier met als belangrijkste doel "Omzien naar je naaste", wie dat ook moge zijn. Door ééndrachtige samenwerking willen we de stem van de zwakkere in de samenleving versterken en steun geven aan hen die zorg en hulp nodig hebben. Dit alles in navolging van Christus (Matth. 25:35-36-40).
Het ondersteunen en uitdragen van deze boodschap is de belangrijkste reden om deel te nemen aan het Kerkelijk Platform Westerkwartier. De andere zaken, zoals organisatie, deelname aan het bestuur, inzet van vrijwilligers, financiële bijdragen enz., zijn allemaal zaken die geheel afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de deelnemende kerk(en) en daarom van minder groot belang, Het samenwerken gaat om zegen vragen en tot zegen zijn in de toekomstige gemeente Westerkwartier. Dienen vanuit de liefde tot Christus in de samenleving. Samen met hart en handen.  

De organisatie
Het Kerkelijk Platform is een stichting. Het algemeen bestuur bestaat uit maximaal zeven benoemde bestuursleden, die door de kerken zijn voorgedragen.

Het Kerkelijk Platform heeft drie stichtingen
1. Stichting DeWerkplaatZ (werk, inkomen, trainingen en intervisie)
2. Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier (Schuldhulpmaatjes)
3. Stichting Noodfonds Westerkwartier (acute, incidentele hulpverlening)

Op dit moment vormen de leden van het dagelijks bestuur van het Kerkelijk Platform ook het bestuur van de hierboven genoemde stichtingen SchuldHulpMaatje en Noodfonds. Tevens zijn alle bestuursleden afkomstig uit Zuidhorn. Dit is een ongewenste situatie.
De gewenste situatie is dat elke stichting haar eigen bestuur krijgt met bestuursleden vanuit de aangesloten kerken en dat één bestuurslid van iedere stichting zitting heeft in het dagelijks bestuur van het Kerkelijk Platform. Het bestuur van iedere stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bestuursleden, allen afkomstig uit de verschillende aangesloten kerken. Voor kleinere kerken kan het bezwaarlijk zijn bestuursleden te leveren. Wellicht dat er dan samengewerkt kan worden en dat kerken zich beurtelings laten vertegenwoordigen.
We stellen geen deelnameverplichting vast ten aanzien van het bestuurswerk.
Wel vragen we de kerken om hulp bij het op sterkte brengen van de diverse besturen en ons te helpen bij het vinden van geschikte kandidaten.

Rol van de deelnemende kerken
We vragen van de kerken:
- Actief en proactief signaleren van eenzaamheid en armoede.
- Ambassadeur zijn van het Kerkelijk Platform en de onderliggende stichtingen.
- Kerkleden opmerkzaam maken op de activiteiten van de diverse stichtingen en/of    
  te stimuleren voor (on)bepaalde tijd vrijwilliger te worden binnen één of     
  meer stichtingen.
- Werkzoekenden doorverwijzen naar DeWerkplaatZ.
- Mensen met (dreigende) financiële problemen doorverwijzen naar  
  SchuldHulpMaatje of Noodfonds.
- Kerkleden stimuleren het Kerkelijk Platform financieel te ondersteunen met giften,
  legaten en donaties.

Personeel
De gehele organisatie bestaat op dit moment uit vrijwilligers. Uitgangspunt van de huidige opzet en de geplande activiteiten is dat het Kerkelijk Platform geen personeel in dienst neemt. Bij verdere groei en ontwikkeling van de organisatie en activiteiten kan het gewenst zijn dat de huidige uitgangspunten worden aangepast. Bijvoorbeeld het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding aan sommige vrijwilligers of het werven van coördinatoren die een ’klein dienstverband’ met het Kerkelijk Platform aangaan. Het is zelfs denkbaar dat er iemand fulltime in dienst komt van het Kerkelijk Platform om de organisatie te leiden en te sturen. Zomaar enkele voorbeelden van situaties die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Op dit moment is dit echter niet de realiteit.
Mocht het algemeen bestuur van het Kerkelijk Platform de huidige standpunten willen wijzigen dan wel overwegen deze te wijzigen, dan wordt daarover allereerst in gesprek gegaan met de deelnemende kerken en de vertegenwoordigers hiervan. Immers het werk dat door het Kerkelijk Platform en de onderliggende stichtingen wordt uitgevoerd, vindt plaats vanuit en in opdracht van de deelnemende kerken. Duidelijker gezegd: de deelnemende kerken zijn de opdrachtgevers en het Kerkelijk Platform en de onderliggende stichtingen zijn de uitvoerders.

Kosten vrijwilligers
Met kosten vrijwilligers wordt gedoeld op declaraties van reiskosten, opleiding, bijscholing e.d. en niet op een vrijwilligersvergoeding of een andere beloning. In de startfase gaan we er vanuit dat iedere vrijwilliger de gemaakte kosten voor eigen rekening neemt. Het dagelijks bestuur van het Kerkelijk Platform zal zo spoedig mogelijk onderzoeken op welke wijze gemaakte kosten gedeclareerd en vergoed kunnen worden. Hiervoor is een deugdelijk declaratiesysteem noodzakelijk.

Noodfonds Westerkwartier
Het Noodfonds heeft als doel mensen in het Westerkwartier die hulp nodig hebben en deze hulp niet via andere wegen van de overheid of van andere instanties kunnen ontvangen, incidenteel te helpen in geval van acute, financiële problemen.
Voorwaarden voor een gewenst en optimaal functioneren van deze stichting zijn:
menskracht, financiën, risicospreiding, anonimiteit en daadkracht.
Voor meer informatie over het in te richten Noodfonds verwijzen wij u naar de uitgewerkte bijlage dienaangaande.

Financiën
Er worden vanuit het Kerkelijk Platform Westerkwartier meerdere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten verkeren grotendeels in de opstart-/ontwikkelfase. Op basis van een aantal aannames zijn begrotingen gemaakt.
Om de geplande activiteiten verder vorm te geven en adequaat uit te kunnen voeren is  € 20.000 per jaar gewenst. Hiervoor vragen wij van de deelnemende kerken ten minste twee collectes per jaar te bestemmen voor het KPW. Daarnaast zal het bestuur zich inspannen inkomsten te verwerven via overheidsinstellingen, donaties, giften, legaten en particuliere en landelijke fondsen.

Als er verder nog vragen zijn horen we het graag.
Hartelijke groet,

Algemeen bestuur Stichting Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o.
Arie Noordhof - secretaris