Naar de eigen websiteNOORDHORN-SAAKSUM

 

"Dit document is het beleidsplan van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. Uitgangspunt voor het gemeente-zijn van deze streekgemeente is:
 
-          In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regel van het geloof, in gemeenschap met de belijdenis der vaderen, willen wij belijdenis doen van de zelfopenbaring van de Drie-enige God;
-          in al onze bijeenkomsten, uitingen en verbanden willen wij belijden dat Jezus Christus            het Hoofd van de Kerk en de Heere van de wereld is;
-          tevens nemen wij ons voor te weren al wat dit belijden weerspreekt’[1].
 
Dit beleidsplan is in beheer van de kerkenraad van de streekgemeente en wordt jaarlijks in zijn vergaderingen vastgesteld. Per hoofdstuk wordt in dit beleidsplan een beschrijving gegeven van de activiteiten die in de streekgemeente plaatsvinden. Tevens worden voornemens verwoord, die ter hand genomen kunnen worden, om als levende gemeente van Christus te groeien tot eer van God en tot heil van de naaste. Aan het eind van dit beleidsplan is een samenvatting van deze voornemens opgenomen. Naar aanleiding hiervan kunnen concrete afspraken worden gemaakt om te komen tot de uitvoering van deze voornemens."

(citaat uit het beleidsplan)