BREED MODERAMEN 

( samenstelling Ord.4-16-5 → 3 + 2 + 3 + 2 aantal 10 )


01. Preses 
ds. M. van ‘t Hof Watersingel 5 9351 XN Leek
Tel. 0594 69 74 75 e-mailadres: tvanthof@hetnet.nl
02. Scriba – ouderling
mw.J.W.Flikweert-Sybenga W.C.de Withstraat 8 9801 GA Zuidhorn
Tel. 0594 50 39 40 e-mailadres: diesenjannyflikweert@hetnet.nl

03. Assessor – predikant

ds. Y. Buurma Waterlelie 3  9801 LG Zuidhorn

Tel. 0594 507676 e-mailadres ybuurma@gmail.com

04. Lid - ouderling kerkrentmeester
hr. C.G.Bultema Dwarsdiep 16 9821 TV Oldekerk
Tel. 0594 50 39 32 e-mailadres: CBultema@aaabee.nl

05. Lid – ouderling
mw. C. Marinus-Pera, Doezum


06. Notuliste
mw. J. Martini-Alserda Grutto 47 9861 AW Grootegast 
Tel. 0594 61 27 63 e-mailadres: martini-alserda@kpnmail.nl

07. Lid - diaken
Dhr. A.N. van der Vaart, Marum

08. Toegevoegd lid - penningmeester
hr. B. Schrantee Grutto 7 9861 AW Grootegast
Tel. 0594-61 39 14 e-mailadres: b.schrantee@planet.nl

Banknummer Classis : 3857.30.039 tnv Quaestor Classis WK te Grootegast

09. Toegevoegd lid – gemeenteadviseur
hr. Ate Klomp Ropta 83 9202 KG Drachten
Tel. 06 11 35 42 98 e-mailadres: a.klomp@pkn.nl

10. Toegevoegd lid – adviseur classicale vergadering
ds. L.O. Giethoorn Ruischerwaard 48 9734 CE Groningen
Tel. 06 11 537 668 e-mailadres: l.giethoorn@pkn.nlWat doet de classis binnen de PKN?


Het belangrijkste besluitvormende orgaan van de PKN is de generale synode. Deze bestaat uit 153 leden. Deze leden worden afgevaardigd namens de classes. De kerk telt 75 classes die 148 predikanten, ouderlingen en diakenen afvaardigen. In de kerkorde is opgenomen dat er door de evangelisch-lutherse synode ook nog 5 leden mogen worden afgevaardigd. Om het werk enigszins hanteerbaar te houden is er ook een kleine synode, die bestaat uit afgevaardigden van de generale synode. Zij vergaderen enkele keren per jaar en houden zich vooral bezig met veel lopende zaken, zoals financiën, personeel en organisatie. De generale synode komt doorgaans twee maal per jaar bij elkaar.

De generale synode stelt ook een dagelijks bestuur aan, het zogenoemde moderamen. Dit moderamen telt zeven leden en vergadert in principe iedere week. Het moderamen kent een ambtelijk secretaris, de scriba. De scriba (secretaris) wordt voor een termijn van vier jaar benoemd uit de dienstdoende predikanten van de kerk. Vanuit zijn functie is de scriba vaak ook één van de belangrijkste woordvoerders van de kerk. De voorzitter (preses) en vicevoorzitter (eerste assessor of vice-preses) worden voor een termijn van vier jaar gekozen door de generale synode gekozen uit de leden van de synode.

De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Dan gaat de vergadering in comité en moeten alle niet-synodeleden de ruimte verlaten. Naast de generale synode bestaat ook nog de evangelisch-lutherse synode. Deze heeft echter geen beslisrecht en functioneert voornamelijk als adviesorgaan.

(Bron: wikipedia-Protestantse Kerk in Nederland)