KIJK OP AGENDA VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITEITEN IN DE CLASSIS

 

COMMISSIES 

 


Diaconaal Missionair Werkverband Classis Westerkwartier


 Ons werkverband is diaconaal om het diaconale werk in de classiskerken te bevorderen en het is missionair om ook de zendingsopdracht te versterken. Niet alleen diaconieën worden uitgenodigd voor de jaarlijkse vergaderingen maar ook  de ZWO-commissies. (ZWO=Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.


Vanaf 2009 zijn we als classiskerken begonnen met een gezamenlijk projekt.
Samen met adviseur van Kerk in Actie Louis Bakker hebben we projecten uitgezocht in het armste land van Europa: Moldavië.

Daar is een platform van de gezamenlijke kerken gekomen om het diakonale werk in de kerkelijke gemeenten te ondersteunen. Dit platform heet: Moldovan Christian Aid (MCA). We hielden informatieavonden over de nood in Moldavië. Kerk in actie zorgde ervoor dat in 2010 een delegatie van het MCA naar Nederland kwam.  Verschillende kerken in Nederland, die contact hadden met Moldavië werden gevraagd een programma aan te bieden. Als classiskerken in het Westerkwartier zorgden we voor gastadressen voor de deelnemers. Ook hebben we een programma samengesteld met presentaties. Het was een goede ontmoeting en we hebben veel besproken met hen.

In 2011 hebben we vanuit classis Westerkwartier en Roden een tegenbezoek aan Moldavië gebracht. Deelnemers waren: Rietje Poelstra, Ans Wolthuis, Johan Hoornenborg (classis Westerkwartier) en Jan Rusch en Dea Smith(PKN-kerk Roden). We hebben verschillende projecten bezocht van het MCA in de hoofdstad en in Roemeense orthodoxe kerkgemeenschappen in de dorpen. Veel vrijwilligerswerk moest weer helemaal opgebouwd worden. Daarbij was de rol van de priester heel belangrijk. Hij kon jongeren aansturen om ouderen te bezoeken zodat de nood bekend werd en er hulp kon worden verleend in de vorm van voedsel, brandstof en medicijnen.

Na deze reis naar Moldavië hebben we in 2012 ruim 15 presentaties gehouden over de nood in Moldavië  op gemeenteavonden en ouderenmiddagen en koffieochtenden binnen en buiten de classis Westerkwartier. Zo konden we door deze presentaties de nood in Moldavië aan de orde te stellen. Ook hebben we een Veertigdagenkalender samengesteld. Er zijn er veel van verkocht. De classis Westerkwartier maakte elk jaar een bedrag over naar Kerk in Actie Moldavië en dit werd jaarlijks aangevuld met bijdragen van de plaatselijke kerken voor het goede doel.

Al met al was deze gezamenlijke actie van de classiskerken voor Moldavië een geslaagd project. Het heeft ons allemaal weer bewust gemaakt van de nood in de wereld. 

Als Diakonaal Missionair Werkverband houden we elk jaar een informatieavond over een bepaald onderwerp. Meestal in de maanden maart en oktober. 


Voor meer info wordt verwezen naar:

-http://www.kerkinactie.nl/agenda/inspiratiedag-kerk-kinderen-en-armoede

-www.kerkinactie.nl/themajaar

-https://webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie/handreiking-samen-in-actie/2200-0316/F5/F84Overzicht van activiteiten over de jaren 2011,2012, 2013 en 2014: 


Maart 2011: De directeur van de Voedselbank Groningen heeft ons verteld over het werk van de voedselbank. Het werd duidelijk dat mensen die een beroep deden op de voedselbank ook werden geholpen met het op orde brengen van de eigen financiële zaken.


Maart 2012. Er is een film vertoond over het bezoek van de delegatie uit het Westerkwartier aan Moldavië. Tevens is de rol toegelicht van de Orthodoxe kerk aldaar. Daarbij werd duidelijk dat de icoon een belangrijke rol speelt in de geloofsbeleving. Het werk van Moldovan Christan Aid (MCA) werd toegelicht. 


Oktober 2012: Ds. Jan Eerbeek van de Stichting Exodus heeft een lezing gehouden over het toekomstperspectief voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Tijdens de groepsgesprekken kwam er een levende discussie op gang over de vraag in hoeverre je vergevingsgezind moet zijn t.a.v. mensen die een moord hebben gepleegd. Voor ds. J. Eerbeek was dit een uitgemaakte zaak, maar niet voor iedereen.


Vanuit Stichting Exodus is een verzoek binnengekomen om een nieuw project te ondersteunen op Bonaire. Het gaat om de bouw van een opvanghuis. De classiskerken zijn hierover geinformeerd. 


Maart 2013: Laurens Oosterbroek (Jeugdwerkadviseur) heeft een presentatie gegeven over het wel en wee van het jeugdiakonaat. Jeugddiakonaat is handelen door en voor jongeren zo was de stelling tijdens de vergadering. Bij diakonaat voor jongeren worden jongeren gestimuleerd en begeleid bij het opzetten van activiteiten binnen de gemeente. Op die manier wordt gehoopt dat jongeren zicht krijgen in de samenleving. Een goede afstemming met de jeugdouderlingen is hierbij van groot belang. 


Oktober 2013: Adviseur van kerk in Actie Door Elske Cazemier heeft ons iets verteld over de Veertigdagentijd en de daarbij behorende materiaal 2014. Vervolgens heeft gemeenteadviseur Ate Klomp een beeld geschetst van de ontstane armoede in het rijke Nederland.


Het is goed dat ook kerken hierin weer een rol spelen. Dat heeft er toe geleid dat het project Schuldhulpmaatje is gestart met steun van de Rijksoverheid.


Inmiddels heeft het project aangetoond dat er op diverse plaatsen in Nederland een goede samenwerking is ontstaan tussen kerken en maatschappelijke organisaties. 


April 2014: Mevrouw Stolker, voorzitter van de Arme kant, Drenthe en Groningen heeft een uitvoerige lezing gegeven over de vraag wat armoede eigenlijk is tegenwoordig en wat er anders is dan vroeger. Duidelijk werd dat armoede mensen afhankelijk maakt en kwetsbaar. Armoede maakt mensen voorzichtig en moedeloos. Maar armoede maakt mensen ook creatief. 


April 2015: Evelien Vrolijk, adviseur kerk in Actie, zal ons vertellen over de huidige gang van zaken bij het opzetten van projecten. Welke keuzes er gemaakt moeten worden in 5 stappen. Nadere informatie over de inhoud van  het onderwerp zal nog volgen.Namens het Diakonaal Missionair Werkverband classis Westerkwartier,

ds. Johan Hoornenborg

Wim van Rijswijk


COMMISSIE SAMEN GELOVEN? GEWOON DOEN!

De commissie “Samen Geloven? Gewoon Doen! is een werkgroep die kerkdiensten organiseert en coördineert met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking in het Westerkwartier. 

Binnen onze kerk zijn we altijd goed geweest in kennis.

Kennis van de Bijbel. Kennis van de belijdenisgeschriften. Kennis van de Kerkgeschiedenis. Kennis leverde in het verleden een soort toegangsbewijs op voor het volwaardig lid zijn van de kerkelijke gemeente.
Kennis als maatstaf voor volwaardigheid.
Gelukkig is hierin verschuiving gekomen. Waarom 'gelukkig? Omdat een mens niet alleen met zijn verstand leeft en gelooft maar ook met zijn gevoel. Gelukkig ook omdat we hierdoor minder aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking  hoeven te organiseren. ' Omdat we steeds beter leren hoe we SAMEN kunnen geloven.


Toch worden in Leek, Marum, Oldekerk en Zuidhorn enkele keren per jaar diensten gehouden met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de commissie “Samen Geloven? Gewoon Doen! inspireren we elkaar, en coördineren we de kerkdiensten. Wij vinden het belangrijk dat er diensten blijven met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking omdat daarmee  aandacht en erkenning wordt geschonken aan het bijzondere verhaal van hen en hun ouders. Door het organiseren van deze diensten blijven zij “in beeld” bij een gemeente.                                                                                           

Wanneer in uw gemeente mensen met een verstandelijke beperking wonen kunt u contact opnemen met leden van deze commissie. Zij kunnen vertellen waar en wanneer de kerkdiensten plaats vinden, zodat u deze data door kunt geven binnen uw gemeente.  Zij kunnen en willen meedenken welke wegen u kunt bewandelen om in contact te komen met mensen met een verstandelijke beperking of  hun begeleiders.

En natuurlijk is een vertegenwoordiger uit uw gemeente van harte welkom in de commissie. Zodat het netwerk van kerken waar zo nu en dan speciale kerkdiensten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking kan worden vergroot en kennis over het organiseren van dergelijke diensten kan worden gedeeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Ds. Wybe Feenstra, predikant w.feenstra71@online.nl 

mw. Janneke Poel, geestelijk verzorger janneke.poel@dezijlen.nl 

mw. Brechtje Hekkema, ouder bthekkema@hetnet.nl