ANBI

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Classis Westerkwartier

Telefoonnummer

0594-503940

RSIN/Fiscaal nummer:

824107949

Website adres:

http://classiswesterkwartier.webklik.nl/page/anbi

E-mail:

scribaclassiswesterkwartier@gmail.com

Adres:

W.C. de Withstraat 8

Postcode:

9801 GA 

Plaats:

Zuidhorn

De classicale vergadering is allereerst een ontmoetingsplek van de afgevaardigden vanuit deze gemeenten. Daarnaast heeft de classis bestuurlijke en organisatorische taken.
De classis slaat bruggen tussen de gemeenten en verbindt hen met elkaar tot een met samenhangend geheel. In de onderlinge ontmoeting worden informatie en ervaringen gedeeld. De classis wil uitgroeien tot een aantrekkelijke ontmoetingsplaats waar de gemeenten met elkaar in het gesprek zijn over het kerk-zijn in deze tijd en zo bijdragen dat het bevrijdende Woord van God veelstemmig tot klinken komt in stad en ommeland.

Deze classicale vergadering is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classicale Vergadering Westerkwartier.

B. Samenstelling bestuur.

De classicale vergadering kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen, bestaande uit tenminste een preses, een scriba en een assessor, met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen. Op dezelfde wijze wordt een breed moderamen gekozen en wel zodanig dat hiervan tenminste 2 predikanten, 2 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, 2 ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen deel uitmaken. (Ordinantie 4 artikel 16). De samenstelling van het (breed) moderamen kunt u vinden op de website onder ‘samenstelling’.

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Classicale Vergadering 2013-2017 vindt u via deze link: Beleidsplan Classis Westerkwartier 2013-2017

E. Beloningsbeleid.

Alleen leden van het moderamen ontvangen een bescheiden vergoeding. Voor het overige worden alleen werkelijk gemaakte onkosten vergoed. 

Overzicht vergoedingen: 

Preses                          €  125

Assessor                       €    75

Scriba                          €  200

Penningmeester              € 125

Notuliste                       € 150

F. Verslag Activiteiten.

De Classicale Vergadering Westerkwartier vergadert 4 maal per jaar, om en om in Zuidhorn en Grootegast. Belangrijk onderdeel van deze vergadering is de uitwisseling van de gemeentelijke ontwikkelingen. Naast deze vergaderingen wordt er naar gestreefd met een zekere regelmaat een thema te behandelen dat alle gemeenten betreft. (bv relatie Kerk en Israël, Kerk 2025) Verder zijn leden van de Classicale Vergadering afgevaardigd naar de landelijke synode, resp. het Classicaal Regionaal Overlegorgaan (RCO). In de Classicale Vergadering wordt hiervan verslag gedaan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Protestantse Classis Westerkwartier
FINANCIEEL-VERSLAG  2016          datum:  18.02.2017
   O N T V A N G S T E N  Begroting Rekening Rekening
2016 2016 2015
* Bijdrage Alg. Middelen
- Jaarlijkse Bijdrage PKN 1.500,00 1.500,00 1.500,00
* Bijdragen Gemeenten
- Jaarlijkse Bijdragen 2.065,00 0,00 2.130,00
* Overige Inkomsten
- Rente Spaarrekening 225,00 225,39 456,58
- Fonds: Kerk in actie 15-cent 0,00 0,00 0,00
225,00 225,39 456,58
*Bijdrage uit voorzieningen
- Project(en) 1.000,00 0,00 0,00
- Project Kerk in actie 15-centactie
- Project Sage eigen bijdrage
1.000,00 0,00 0 0,00
Totaal (a) 4.790,00 1.725,39 4.086,58
     U I T G A V E N Begroting Rekening Rekening
2016 2016 2015
* Vergaderkosten C.V.       
- Classicalevergadering 1.060,00 1.084,25 943,55
- Bestuurskosten 750,00 877,70 777,50
- Administratiekosten 200,00 127,50 183,39
- Activiteiten 300,00 0,00 118,65
2.310,00 2.089,45 2.023,09
* Vergaderkosten B.M.
- Breed moderamen 190,00 36,80 179,20
* Kosten Werkgemeenschap 
- Werkverband Predikanten 400,00 0,00 0,00
* Kosten Classicale Commissies
- Diaconaal Werkverband 600,00 412,05 447,00
- Kerk en Israel 460,00 77,90 323,00
1.060,00 489,95 770,00
* Overige Uitgaven
- Vergaderkosten Proj. Sage 350,00 0,00 84,80
- Kerk in actie: 15'-cent actie 0,00 0,00 0,00
350,00 0,00 84,80
*Speciale projecten
- Projecten 1.000,00 0,00 0,00
 Totaal (b) 5.310,00 2.616,20 3.057,09
* Saldo Ontvangsten/Uitgaven (a - b) -520,00 -890,81 1.029,49
nadelig nadelig voordelig
B A L A N S  2016
A C T I V A Rekening Rekening           P A S S I V A Rekening Rekening
2016 2015 2016 2015
* Geldmiddelen: * Vermogen :
 - Rekening-courant 129,80 156,00 * Kapitaal 18.650,19 19.541,00
 - Spaarrekening 24.520,39 25.385,00 * Voorziening Projecten 6.000,00 6.000,00
 - Spaarrek.Subsidie Sage 4.630,00 11.515,00 * Fonds Ringverband 0,00 0,00
* Project Sage 4.630,00 11.515,00
29.280,19 37.056,00 29.280,19 37.056,00

 

Het resultaat in 2016 was € 890, 81 negatief (begroot € 520,00 negatief). In de begroting was uitgegaan van een bijdrage  van € 2.065 vanuit de gemeenten. In 2016 is besloten om deze bijdrage achterwege te laten, gezien de hoogte van het vermogen. Dit vormt de belangrijkste verklaring van het hogere tekort. De meeste uitgaven bleven achter ten opzichte van de begroting. De uitgaven voor het project Sage zijn rechtstreeks ten laste van het Sage fonds op de balans gebracht. In het fonds resteert een saldo van € 4.630. Het project is formeel afgerond. Het saldo zal afgedragen worden aan de subsidieverstrekker. In 2017 zal verantwoording worden afgelegd aan de subsidieverstrekker.  


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Classicale Vergadering (verder CV) Westerkwartier krijgt voor haar werkzaamheden jaarlijks een bijdrage van de PKN Utrecht, evt meerkosten of tekorten komen ten laste van de algemene reserve of worden verdeeld over de gemeenten van de CV.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.